பலர் தொடமுடியாத உயரத்தில் நான்

வானம் தொட்டுவிடும் தூரம்தான்
என நம்பிக்கை கொண்டு
முயற்சியுடன் வளர்ந்தேன்

வானத்தைத் தொடவில்லை
ஆனால் கீழே பார்த்தபோது
பலர் தொடமுடியாத உயரத்தில் நான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s