மிதக்கிறது, கடக்கிறது.

கடலும்

கதிரவனும்

எப்போதும் நிலைத்திருக்கக்

காலம் என்னும் படகில்

நம் வாழ்க்கை மிதக்கிறது, கடக்கிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s