என்ன சொல்ல நினைக்கிறது ?

உயிரில்லை
அசைவில்லை
உடல் வேகிறது
இருந்தும் கண் திறந்து பார்க்கிறது
என்ன சொல்ல நினைக்கிறது ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s