நானும் ஒளிர வேண்டும்.

உலகிற்கே ஒளி
தருகிறான்

சக்தியை எங்கிருந்து
அவன் பெறுகிறான் ?

அதன் மூலாதாரம்
அறியவேண்டும்

பின் அவன் போல்
நானும் ஒளிர வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s