பிறகு என்ன ஆகும் ?

இங்கு உடல்
அது வெந்துபோகும்

கவலைகள் எல்லாம்
கரைந்து போகும்

அமைதி முழுவதுமாய்
வந்த சேரும்

பிறகு என்ன ஆகும் ?

மண்ணோடு மண்ணாகும்
என்பார் சிலர்

ஆன்மா பரிந்து விண்ணுலகம் செல்லும் என்பார் சிலர்

பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s