சிரிப்பு

நான் மேலே பார்த்தேன்
அது சிரித்துக் கொண்டிருந்தது.

எதை நினைத்து ? என்று
நான் சிந்திக்க

எனக்கும் தொற்றிக்கொண்டது
அந்த சிரிப்பு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s