வேண்டும் அது நித்தம்

கால இயந்திரத்தின்
சாவி அவன் முத்தம்

வயது குறைந்து
முதுமை இழந்து
புது சக்தி பெற்று
மகிழ்கிறேன்

வேண்டும் அது நித்தம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s