கடலும் நானும்

நிலத்தை விட்டு வெகுதூரம்
நடுக்கடலின் அமைதி, எனையாளும்
கவலைகள் எல்லாம் பயந்து ஓடும்
“இவ்வுலகமே எனக்காக “எனத் தோன்றும்
நீரும், வானும் அவ்வுலகை அழகாக்கும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s