ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

நிழல் தேடி வந்த கூட்டம்
அங்கே ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
நிறைய நிழல் தரும் மரம் வேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s