நானும் நிற்கிறேன்


இலை உதிர்வதும்
பின் வளர்வதும்
தானே இயற்கை

நம்பிக்கையுடன்
உறுதியாக
நிற்கிறது மரம்

என் வாழ்விலும்
இலைகள் வரும்
பிறருக்கு நன்றாக
நிழல் தரும்

நம்பிக்கையுடனும்
உறுதியுடனும்
நிற்கிறேன்
நானும்.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s