முயலாமை

இலக்கு என்று ஒன்று இருந்தால்
நம் மனதுக்கு அது தெளிவாகத் தெரிந்தால்
நம் முயலாமை விலகும்.

முயல் ஆமை போல் இருப்போம்
முயலின் வேகத்துடனும்
ஆமையின் நிதானத்துடனும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s