பெரியார்

எங்கோ நாம் வைத்த  நம்பிக்கைகளை
அதனால் ஓங்கிய சில கைகளை
ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பல வகைகளில்
உடைத்தெறிந்தார் மூடநம்பிக்கைகளை

நம்மேல் நாம் என்ற தன்னம்பிக்கையை
வளர்க்க கை கொடுத்தவர்
அவர் யார் ?

களைப்பறியா உழைப்பு
எவரையும் எதிர்க்கும் துணிவு
பெரும் சமுதாய மாற்றத்திற்கான முனைப்பு
இறுதிவரை தன் கொள்கைகளில் உறுதியான பிடிப்பு
இதையெல்லாம் கொண்டிருந்தவர்
அவர் யார் ?

பின்தங்கியவர்களை
முன் படுத்தியவர்
மிகப்பெரியவர்
அவர்தான் பெரியார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s