எப்படி எழும் வந்த வினா ?

உன் கண்கள் என்ன மீனா ?

என் மனதுக்குள் நீந்துகிறதே தானா

நீ தித்திக்கும் தேனா ?

உன்னைப் பற்றி எழுதும் போது மகிழ்கிறதே என்பேனா?

நான் பிறந்தது என்ன வீணா ?

இல்லை உன்னைப் பார்த்த பின்

எப்படி எழும் வந்த வினா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s