வெற்றிக் கொடி கட்டு

அருவி நீர் பட்டு
புத்துணர்ச்சி பெற்று
மனத் தளர்ச்சியற்று
முழுநம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு
வெற்றிக் கொடி கட்டு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s