நீ தான்

இவ்வுலகில் மூன்றில்
இரண்டு நீர் தான்

என்னுள் உயிரும்
மூச்சும் நீதான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s