எது வலியது

விதி வலியது
என்றார்கள்

இல்லை
உன் விழி தான் வலியது
பலர் விதியை
மாற்றக்கூடிய சக்தி அதற்கு!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s