எருமையில் ஒருவன் வருவான்

வறுமையில் மனம் வாடாதே

செழுமையில் ஆட்டம் போடாதே

அழையா விருந்தாளியாக

எருமையில் ஒருவன் வருவான்

உன் பெருமை சிறுமையெல்லாம்

வெறும் வெறுமை என்றுணர்த்தி

உன்னை அழைத்துச் செல்வான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s