கவித கவித

நதிகள் நீர் நிரம்பி ஓடட்டும்
எங்கும் பூக்கள் பூக்கட்டும்
மின்சாரம் சூரிய ஒளியில்
இருந்து மட்டும் பாயட்டும்
வீடாளும்பெண்கள் நாடாளட்டும்
பருவநிலை மாற்றம் ஏமாறட்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s