பூக்கள்

ஓரிடத்தில்
பல நிறத்தில்
பூக்கள்

சொல்லும் செய்தி
வாடும் வரை
முழுமையாக இருந்து விடு
பார்ப்பவருக்குப் புத்துணர்ச்சி தந்துவிடு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s