இறந்தும் சிரித்தது

பொழுது விடிந்தது
பூக்கள் மலர்ந்தது
ஊக்கம் தந்தது
இறந்தும் சிரித்தது
வாழ்வை புரிய வைத்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s