அவள்

அவள் கைப்பட்டதால்
உயிர் பெற்றது மெய்யெழுத்து

அவள் கண் பட்டதால்
மாறியது அவன் தலையெழுத்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s