ஒரு காதல் படிப்பு

கண்ணும் கண்ணும் பேச
புத்தகங்கள் இளைப்பாற

நேரம் அது நின்று போக
உலகில் ஏனைய அனைவரும் மறைந்து போக

படிக்கட்டில்
ஒரு காதல் படிப்பு
இரு இதயத்துடிப்பு
மௌன மொழியில்
இடைவிடா பேச்சு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s