காரிகை

ஆயிரம் கால் மண்டபம்
எனக்குள் ஆனந்தம் பொங்கக் கொண்டாட்டம்

தூண் பின்னே ஒரு காரிகை
அவளைப் பார்த்தாலே ஒரு நம்பிக்கை

உண்டா ? இல்லையா? இனி இதுவல்ல பிரச்சனை

அவள் தரிசனம் தேடி நித்தம் செல்வேன்
விடா முயற்சி செய்து அவள் இதயத்தை வெல்வேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s