தனக்குத் தானே துணையாக

PC – GinGangraphy ( Internet Source)

உழைத்துக் களைத்த உடம்பு
பல உறவு விதைகளை மரமாக்கி
அதன் நிழலில் தான் நில்லாமல்
தனக்குத் தானே துணையாக
அவர் கட்டிய வீட்டுத் திண்ணையில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s