வருவது வராதது

வருவது வந்தே தீரும்
வராதது வராமல் போகும்

எல்லாம் நம் எண்ணங்களின் தோற்றம்
வேண்டும் நம் எண்ணதில்  மாற்றம்
அதுதான் நம் நிலையை நாம் விரும்பியவாறு மாற்றும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s