நெகிழி தவிர்ப்போம்

நிலத்தின் அழகு
அதன் நிறத்தில் தெரியும்

நெகிழி குவிந்தால்
நிலமே அழியும்

நெகிழி தவிர்ப்போம்
நிலத்தினை காப்போம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s