தன்நம்பிக்கை

அகண்ட வானத்தை சிறு குடை மறைக்கும்
மழைத்துளி படாது அது காக்கும்

பெருந்துயரைய் யேல்லாம் நம்  தன்நம்பிக்கை தளர்த்தும்.
இடையே ஏனைய சிறுந்துயரெல்லாம்  தானக கரையும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s