அதனால் என்ன ?

மனச்சோர்வு இருக்கட்டுமே
வெற்றிக்கான வழிகள் மறையட்டுமே
தோல்விகள் அணைக்கட்டுமே
புது புதுத் தடைகள் முளைக்கட்டுமே
இருள் தான் சூழட்டுமே

அதனால் என்ன ?

தன்நம்பிக்கை மட்டும் இருக்கட்டுமே
அதுவே நம்மை நிச்சயம்  உயர்வாக்குமே !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s