அவளுக்கு மட்டும் தான்

நிலவின் ஒளி
குளிர்ந்த காற்று
இரவின் அமைதி
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அவன்

அவளுக்கு மட்டும் தான்
அந்த குறட்டை சப்தம் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s