ஊர்

வந்த ஊரில்
சொந்த ஊரின் நினைவுகள்

வந்த ஊரே
சொந்த ஊரான நிகழ்வுகள்

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
என்ற மகிழ்வுகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s