வெப்பம்

பகல் முழுவதும்
கதிரவனின் கதிர் அலைகள்
நிலவது வந்த பின்னும்
தொடர்கிறது வெப்பநிலைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s