தொடக்கம்

ஆதவன்
நிலவு

மேகம்
நீர்
மலை

பூமி
சாமி

இவையெல்லாம்
தொடக்கமே இல்லாமல் தொடர்கிறதா ?

தொடக்கம்
முடக்கம்
புரிகிறது

தொடக்கமே இல்லாத தொடர்பைப் பற்றி அறிய விழைகிறேன்
நல்ல தொடக்கம் அன்றோ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s