தமிழ்

தரை தொட்டது விமானம்
சென்னை மண்ணில்
இறங்கி நடந்தேன்
விமான நிலையத்திற்குள்

வழிகாட்டிப் பலகைகள்
சில தென்பட்டது
அதில் என் கண் பட்டது

நற் தமிழில் சில சொற்கள்

உடைமை வேண்டுகை ( Baggage Claim)
மாறுகை ( Transfer)

அதைப் படித்தபோது
என் உதட்டில் புன்னகை
மனதில் மகிழ்ச்சி அலை

தமிழ் தழைக்கும்
அது இனிக்கும்
என்றும் சிறக்கும்
என்ற நம்பிக்கை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s