நம்பிக்கை

ஆதவனும் கை எட்டும் தூரம்தான்
அவன் வருவதற்குள் நாம் நம்பிக்கையுடன் விழித்தெழுந்தால்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s