குறை – நிறை

உன் குறைகளைப்
பற்றிப் பேசுவேன்
உன்னிடம் மட்டும்

உன் நிறைகளைப் பற்றி
நிறையப் பேசுவேன்
அது பிறரையும் எட்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s