மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

இவ்வையகம் தாங்கும்
தூண் தான் மகளிர்

நீயும் நானும்
அவர்கள் இல்லையேல் வாரா

அவர்களைப்போல அன்பு
வேறு யாரும் தாரா

அவர்கள் ஆசியின்றி
அணுவும் அசையா

அனுதினம்
மகளிர் தினம்தான்
யாவரும் கேளிர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s