தோல்வி

உன் தோல்வி என்ன
முடிவான முடிவுவா ?
இல்லை
மற்றொரு தொடக்கத்திற்கான விடிவு

உன் தோல்வி என்ன
உன் முயற்சிக்கு இகழ்ச்சியா ?
இல்லை
உன் முன்னேற்றத்திற்கான பயிற்சி

உன் தோல்வி என்ன
உன் இயலாமையாலா ?
இல்லை
உன் முயலாமையால்

உன் தோல்வி என்ன
உனது வீழ்ச்சியா ?
இல்லை
அடுத்த முயற்சிக்கான எழுச்சி

உன் தோல்வி என்ன
குழப்பங்களின் குழுமமா ?
இல்லை
தெளிவு தரும் முத்தம்

இவ்வுலகில் உனக்கு
மட்டும்தான் தோல்வியா ?
இல்லையே
அது உன்னுடன்
பலர் இருக்கும் கட்சியே

உன் தோல்வி என்ன
முடிவான முடிவா ?
இல்லை
அடுத்து வரும் வெற்றியின் கதவு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s