வடை

உன் குரல் அழகு
பாடு என்று நரி கேட்கும்
பாட்டி சுட்ட வடை என்றால்
பாடி விடுவேன்

அவள் சுட்ட வடையாச்சே
கடவுளே வந்து பாடடும்படி கேட்டாலும்
வடை உண்ட பிறகுதான்
விடை தருவேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s