பனி

எங்கும் பனி
பூமிக்கு வெள்ளைத் துணி
இதன் அழகே தனி
குளிர்காலம் இனி
மெல்ல நகரும் மணி

இதுவும் சில காலமே
ஆதவன் தொடங்குவான் அவன் பணி
நீராகுமே பனி
இதற்கெல்லாம் சாட்சியாய் நீ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s