அவள் வரும் நேரம்

அவள் வரும் நேரம்
அதற்காகத்தான் எனக்குக் கடிகாரம்

அவள் வரும் நேரம்
அவள் பார்வை பட்டால் போதும்
நீங்கிவிடும் என் பாரம்

அவள் வரும் நேரம்
அந்த நொடிகள் என் வாழ்வின் சாரம்

அவள் வரும் நேரம்
எனக்கு மார்கழி காலம்

அவள் வரும் நேரம்
என் மனதுக்குள்ளே விழாக்கோலம்

அவள் வரும் நேரம்
தொலைந்து விடுகிறது என் வீரம்
என்னை ஆட்கொள்கிறது மௌனம்
என்வசம் ஆக்க முடியவில்லை அவள் கவனம்

இவ்வாறே கடந்து செல்கிறாள் தினம் தினம்

எல்லாம் சில காலம்
இவர் மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கு

எதுவும் கடந்து போகும்
இவளும் கடந்து போவாள்
ஆனால் திரும்பி வருவாள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s