நிலவு

பகல் ஆனது செலவு
வானத்து நிலவு வரவு
அதுதான் எத்தனை அழகு

அனைவருக்கும் சமம் நிலவு
அதுதானே அதன் இயல்பு
எனக்கு வேண்டும் சிறகு
நிலவைத் தொடுவது என் கனவு

வடை சுடும் பாட்டி எனக்கு என்ன உறவு ?
பேச வேண்டும் அவளிடம் பெரிதளவு
வடையைச் சாப்பிட வேண்டும் சிறிதளவு
கேட்க வேண்டும் அவளிடம்
ஆளில்லா இடத்தில் ஏன் அந்தத் துறவு ?

அமைதியின் முழு உருவம் நிலவு
அதனாலேயே என் உள்ளம் களவு
அத்துடனான  தொடர்பு 
எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் உயர்வு
வேண்டும் எனக்குச் சிறகு
நிலவைத் தொடுவது என் கனவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s