ஊக்கம்

உன் ஊக்கம் மனதுக்குச் சக்தி தரும் உணவு

உன் உழைப்பு அது வெற்றிக்கான கடவு

அதன் விளைவு

நீங்குமே மனச்சோர்வு

தடைகள் அடையுமே பின்னடைவு

கவலைகள் சென்றிடுமே தொலைவு

திறந்திடுமே கதவு

ஒளிர்ந்திடுமே நம்பிக்கை நிலவு

மெய்ப்படுமே உன் கனவு

வாழ்க்கை ஒரு தேர்வு

வெற்றி பெற வேண்டும் தன்னறிவு

அத்தகைய வெற்றி 

தருமே மனநிறைவு

நம்மால் முடியும் என்ற உணர்வு

பல இனிமையான நினைவு

பிறகு ஏது உனக்குச் சரிவு

இவ்வுலகமே உனக்கு உறவு

நீ சென்று பிறருக்கு உதவு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s