யார் அவள் ?

அவள்
என் அன்பான வம்பு
அவளைக் கண்ட பின்னே எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு தெம்பு

அவள்
என் அன்பான அன்பு
அவளின் நற்பண்பு
நான் விரும்பாத என்னை
அழித்திட்ட அம்பு

அவள்
என் வாழ்வில் வரும் முன்பு
நான் செல்லாத பழைய செம்பு
அவள் வந்த பின்பு
நான் டாக்டர் பட்டம் பெற்ற சிம்பு

யார் அவள் ?
நிச்சயம் ஒரு நாள் சொல்வேன்
என்னை நம்பு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s