போட்டி

போட்டி

எது வெற்றி ?
முதல் வருவதா ?

பெரும் இடையூறுகள்
நடுவில் வந்தும்
முழுவதும் முயன்று
தோற்பதா ?

எது வெற்றி ?
முதலில் இலக்கை தொடுவதா ?
பாதகங்களை எல்லாம் சாதகமாக்கி
பல தடைகள் இருந்தும்
மடை திறந்தது போல்
புது சக்தி கொண்டு
இறுதிக் கோட்டை அடைவதா ?

முதல் வருவது
மகிழ்ச்சி தரும்
பரிசு பெறும்
அது ஒரு வரம்

வெற்றியில்லை
என அறிந்தும்
அது தெரிந்தும்
விடாமுயற்சி கொண்டு
எழுச்சி கொண்டு
முழு மனதுடன்
செயல்படுவது
அது தனி ரகம்

வெற்றியா ? முயற்சியா?
வாழ்க்கை ஒரு தொடர் போட்டி
பங்கு பெறுவோர் பலகோடி
வெற்றி செல்வதோ வெகு சிலரையேதேடி
முழு முயற்சியே
வெற்றி என்று கொண்டால்
அனைவருக்கும் வெற்றியே.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s