மேம்பட விரும்பு

மேம்பட விரும்பு
உன் மன உறுதி அது இரும்பு
தடைகள் உனக்கு இனிக்கும் கரும்பு
சுறுசுறுப்பில் நீ எறும்பு
மலரத் துடிக்கும் அரும்பு

நீ மற்றவர் வாழ்வில்
ஒளியேற்றும் தீப்பிழம்பு

பிறகென்ன வெற்றி
உனக்குத்தான் கிளம்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s