நிலவு

வானத்தில் ஒரு அழகு
என் தூரத்து உறவு
அதன் பெயர் நிலவு

அனுதினம் அதன் வரவு
தந்திடுமே அமைதியான இரவு

நான் துயில்கையில் போயிடுமே
என் தொல்லைகள் களவு

தூக்கம் என் செலவு

துயில் கலைகையில் ,
புத்துணர்ச்சி என் வரவு
என்ன பிறகு ?

மற்றொருநாளை எதிர்கொள்ள
விரிந்திடுமே என் சிறகு
இவ்வுலகில்
சாதிக்கப் பெருமளவு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s