பொங்கல் பொங்குகிறது

பொங்கல் பொங்குகிறது
இன்பம் பொழிகிறது
துன்பம் மறைகிறது
செல்வம் குவிகிறது
ஆரோக்கியம் பெருகுகிறது
அமைதி நிலவுகிறது
வேண்டியபடி எல்லாம் மாறுகிறது

இன்று முதல் புது வாழ்வு
இனி என்றுமே இல்லை தாழ்வு

பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s