பால்

அவனுக்கு அவள் அமலாபால்
அவள்மேல் உள்ள ஈர்ப்பால்
கண்ணும் கண்ணும் பார்த்ததால்
பொங்கிய அன்பால்
பாத்திரத்தில் நிரம்ப வேண்டிய பசும்பால்
மண்ணை முத்தமிட்டது புவியீர்ப்பால்
முப்பாலில் இது இன்பத்துப்பால்!

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s