இலை – நிலை

இலை உதிர்ந்த மரம்
நிறம் மாறிய வானம்
இந்நிலை மாறும் தன்மை
அதுதானே உண்மை

இயந்திரம் போல் வாழ்க்கை எதுக்கு ?
எதுவும் நிரந்தரம் இல்லாத போது
மந்திரம் ஒன்று சொல்வேன்
இதில் தந்திரம் ஏதும் இல்லை
பயம், கவலை – நீக்கி
ஒவ்வொரு கணமும்
உற்சாகமாக வாழ்ந்தால்
இந்நிலை மாறும் உலகில்
உன் நிலை, தானே உயரும்
துயரங்கள் கரையும்

இதுவும் கடந்து போகும்
ஆனால் மிதந்து போகும்
மகிழ்ச்சி அலையிலே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s