நான் நீயான போது

நான் நீயான போது

மலை மீது ஏறி
கண்மூடி அமர்ந்து
பிற நினைவு துறந்து
உன்னை நினைத்தபோது

நான் அங்கு இல்லை
நாள் கிழமை தெரியவில்லை
புரிவதற்கும் ஒன்றுமில்லை

நேரம் அதை வென்றேன்
நிம்மதியை கொண்டேன்
“நான்” அதை இழந்தேன்
உன்னில் கலந்தேன்
நீயாகி மகிழ்ந்தேன்.

When I became you

When I climbed the hill
And sat there, eyes closed.
Renouncing other thoughts
Thinking about you

I was not there.
Not conscious of date and time
There was nothing to be understood.

I surpassed the time.
I was relaxed.
I lost the “I” in me.
I became one with you.
And I was in a state of bliss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s